Regulamin zakupów sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.elecpol.pl

obowiązuje od dnia 3.12.2013 r.


Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.elecpol.pl (zwany dalej "Sklepem") prowadzony jest przez spółkę Elecpol sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-614) przy ul. Łużyckiej 34a wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000390593, NIP: 7810042583, REGON: 004827950, kapitał zakładowy 100 000 zł (zwaną dalej "Sprzedawcą").
 2.  Do składania zamówień w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
  1. prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą; oraz
  2. są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; oraz
  3. zamierzają zawrzeć umowę ze Sprzedawcą w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (zwane dalej z osobna "Zamawiającym" a łącznie "Zamawiającymi").
 3. Sklep prowadzi sprzedaż na rzecz Zamawiających urządzeń do fizjoterapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej (zwanych dalej z osobna "Urządzeniem" a łącznie "Urządzeniami").
 4. Informacje o Urządzeniach umieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, ani art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje o Urządzeniach umieszczone na stronach Sklepu nie oznaczają, że Urządzenia są dostępne w magazynie Sprzedawcy lub jego dostawców.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Urządzeń można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 61 825 61 52 lub kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerami telefonów: 61 825 60 50 oraz 61 825 60 60 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Składanie zamówień

 1. Zamawiający może złożyć zamówienie na zakup Urządzenia przez całą dobę 7 dni w tygodniu w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienie można złożyć wyłącznie wypełniając formularz zamówienia (założenie konta i zalogowanie się do Sklepu nie jest obowiązkowe, jednak ułatwia proces zakupów). Założone konta w Sklepie można w każdej chwili usunąć kontaktując się z administratorem sklepu. Umowy sprzedaży Urządzeń zawarte przed usunięciem konta pozostają w mocy.
 3. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome) oraz aktywnego adresu e-mail.
 4. Zamawiający składając zamówienie składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Urządzenia objętego zamówieniem.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem Sklepu i całkowitą akceptacją jego zapisów w brzmieniu z dnia składania zamówienia oraz złożeniem oświadczenia o posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Umowa sprzedaży Urządzenia zostaje zawarta w momencie dojścia do Zamawiającego wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty Zamawiającego przesłanego na wskazany adres e-mail.
 7. Automatyczna informacja otrzymana przez Zamawiającego po wysłaniu zamówienia jest jedynie potwierdzeniem wysłania zamówienia i nie stanowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty Zamawiającego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen umieszczonych w Sklepie, w szczególności w przypadku zmiany cen dokonanej przez dostawcę lub istotnej zmiany kursu walut. Ostateczna cena, koszty transportu i termin realizacji zostaną przesłane w potwierdzeniu zamówienia.
 9. W przypadku zmiany jakichkolwiek parametrów zamówienia Zamawiającego przez Sprzedawcę wymagane jest potwierdzenie przez Zamawiającego, że przyjmuje zmiany zaproponowane przez Sprzedawcę. W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego umowa sprzedaży Urządzenia nie zostaje zawarta.
 10. Ceny podane na stronach Sklepu nie zawierają kosztów transportu, instalacji i szkolenia personelu.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym w celu potwierdzenia parametrów zamówienia.

Realizacja zamówień

 1. Podstawą realizacji zamówienia jest przesłanie przez Zamawiającego prawidłowego zamówienia zawierającego wszystkie dane niezbędne do jego realizacji.
 2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia, tj. wysyłki lub odbioru własnego, jest dokonanie przez Zamawiającego płatności za zamówione Urządzenie przelewem i zaksięgowanie jej na koncie Sprzedawcy lub uzgodnienie płatności za pobraniem podczas odbioru towaru przez Zamawiającego lub dokonanie płatności gotówką podczas odbioru towaru przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Urządzenia. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanych terminie, poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu uzgodnienia innego terminu realizacji. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy.
 6. Zamówione Urządzenia dostarczane są za pomocą firmy transportowej, firmy kurierskiej lub przesyłki pocztowej lub transportem Sprzedawcy.
 7. W momencie dostarczenia przesyłki Zamawiający powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu i czy jest kompletne.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia opakowania lub jego niekompletności, nie należy przyjmować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcę lub odebrać przesyłkę i spisać z kurierem protokół reklamacyjny.
 9. Po odbiorze przesyłki przez Zamawiającego, należy natychmiast sprawdzić kompletność dostawy i w przypadku niezgodności z umową wciągu 24 godzin powiadomić Sprzedawcę. Reklamacje składane po tym terminie nie będą uwzględniane.

Płatność

 1. Zamawiający może wybrać jedną z poniżej wskazanych form płatności:
  1. pobranie (wyłącznie przy płatności do kwoty 1000 zł brutto);
  2. gotówka w kasie podczas odbioru osobistego;
  3. przelew na konto Sprzedawcy w Banku Pekao SA III O. Poznań o nr: 79 1240 1750 1111 0000 1904 9311.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedawcę na podstawie danych umieszczonych przez Zamawiającego w zamówieniu.
 3. Zamawiający składając zamówienie w Sklepie upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 4. W przypadku płatności za pomocą przelewu Zamawiający wskaże w tytule przelewu nr zamówienia.
 5. W przypadku płatności za pomocą przelewu Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Sprzedawcy
  o przyjęciu oferty. W przypadku niedokonania płatności przelewem przez Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym ,  zamówienie zostaje anulowane a umowę uznaje się za rozwiązaną.

Warunki dostawy/ odbioru własnego

 1. Zamówione Urządzenia dostarczane są za pomocą firmy kurierskiej, transportowej lub przesyłki pocztowej lub transportem własnym Sprzedawcy.
 2. Możliwy jest odbiór własny przez Zamawiającego po uzgodnieniu terminu odbioru pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

Reklamacje

 1. Wszystkie Urządzenia prezentowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wszystkie Urządzenia prezentowane w Sklepie są produktami fabrycznie nowymi.
 3. Urządzenia posiadają gwarancje producenta lub importera obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej Urządzenia. Reklamacje gwarancyjne dotyczące Urządzeń należy składać w miejscach i trybie określonym w karcie gwarancyjnej.
 4. Prawidłowo sporządzony protokół reklamacyjny, w przypadku odbioru uszkodzonej w transporcie przesyłki, jest warunkiem koniecznym do reklamowania uszkodzonego towaru.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Zamawiającego, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Zamawiający.
 7. Koszt wysyłki reklamowanego Urządzenia do Sprzedawcy pokrywa Zamawiający. W razie uwzględnienia reklamacji przesyłka do Zamawiającego zostanie opłacona przez Sprzedawcę.
 8. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości ceny uiszczonej przez Zamawiającego za Urządzenia. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Urządzeń.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin określa wyłączne warunki dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Wszelkie informacje na temat Urządzeń zamieszczone w Sklepie są zgodne z danymi producentów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne i opisy umieszczonych w Sklepie Urządzeń były zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym powiadomi Zamawiających. Do umów zawartych przed dokonaniem zmiany stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu składania zamówienia przez Zamawiającego.
 5. W przypadku bezskuteczności lub nieważności któregokolwiek z postanowień regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. Strony podejmą negocjacje w celu zastąpienia bezskutecznego lub nieważnego postanowienia nowym postanowieniem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy sprzedaży Urządzeń zawartej za pośrednictwem Sklepu strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.